WIĘCEJ

O jakich kwestiach orzeka sąd w wyroku rozwodowym? Czy w wyroku znajdują się także rozstrzygnięcia w zakresie małoletnich dzieci małżonków? A co z alimentami? Poniżej pokrótce przedstawiamy elementy wyroku rozwodowego:

1. orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód – jeżeli pomiędzy stronami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia sąd orzeka rozwód.  Rozwód nie jest jednak dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

2. orzeczenie o winie – sąd obligatoryjnie bada winę rozkładu pożycia (który z małżonków jest winny rozkładu pożycia), chyba że małżonkowie złożą zgodny wniosek o nieorzekanie o winie;

3. orzeczenie w zakresie władzy rodzicielskiej nad wspólnymi, małoletnimi dziećmi, kontaktów z nimi oraz alimentów – sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. W przypadku braku porozumienia między stronami sąd orzeka na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, o władzy rodzicielskiej oraz kontaktach z dzieckiem. Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Przy ustalaniu wysokości alimentów sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe rodzica zobowiązanego oraz wysokość kosztów utrzymania dziecka;

4. alimenty na rzecz jednego z małżonków – małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Natomiast jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

5. orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania – na wniosek stron, sąd nie będzie orzekał w tej kwestii. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe;

6. podział majątku – na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W praktyce jest to jednak rzadkość w postępowaniach rozwodowych;

W przypadku wątpliwości bądź pytań w zakresie Twojej sprawy rozwodowej zapraszamy do kontaktu! Jeśli szukasz adwokata z Sosnowca do prowadzenia Twojej sprawy – zapraszamy!