WIĘCEJ

O jakich kwestiach orzeka sąd w wyroku rozwodowym? Czy w wyroku znajdują się także rozstrzygnięcia w zakresie małoletnich dzieci małżonków? A co z alimentami? Poniżej pokrótce przedstawiamy elementy wyroku rozwodowego:

1. orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód – jeżeli pomiędzy stronami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia sąd orzeka rozwód.  Rozwód nie jest jednak dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

2. orzeczenie o winie – sąd obligatoryjnie bada winę rozkładu pożycia (który z małżonków jest winny rozkładu pożycia), chyba że małżonkowie złożą zgodny wniosek o nieorzekanie o winie;

3. orzeczenie w zakresie władzy rodzicielskiej nad wspólnymi, małoletnimi dziećmi, kontaktów z nimi oraz alimentów – sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. W przypadku braku porozumienia między stronami sąd orzeka na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, o władzy rodzicielskiej oraz kontaktach z dzieckiem. Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Przy ustalaniu wysokości alimentów sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe rodzica zobowiązanego oraz wysokość kosztów utrzymania dziecka;

4. alimenty na rzecz jednego z małżonków – małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Natomiast jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

5. orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania – na wniosek stron, sąd nie będzie orzekał w tej kwestii. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe;

6. podział majątku – na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W praktyce jest to jednak rzadkość w postępowaniach rozwodowych;

W przypadku wątpliwości bądź pytań w zakresie Twojej sprawy rozwodowej zapraszamy do kontaktu! Jeśli szukasz adwokata z Sosnowca do prowadzenia Twojej sprawy – zapraszamy!

Każdy kto uczestniczył kiedykolwiek w oczepinach na weselu słyszał zapewne przyśpiewkę „oni temu winni”. Tekst ten może być jednak rozumiany dość przewrotnie w momencie, gdy małżonkowie po pewnym czasie trwania związku małżeńskiego dochodzą do wniosku, że nie są w stanie dalej, wspólnie kontynuować życia. Wówczas pojawiają się rozterki i kluczowe pytanie „kto jest temu winny”?

Niewątpliwie stwierdzić można, że sprawy rozwodowe należą do kategorii jednych z najczęściej spotykanych w obecnych czasach. Kwestia ta dotyka zarówno młodych małżeństw jak i par z długoletnim stażem. Przyczyny rozwodu bywają różne, jednak w momencie, gdy małżonkowie podejmą decyzję o rozwodzie, stają przed kolejnym trudnym wyborem, potocznie określanym jako „rozwód z winy czy bez?”. Z uwagi na duży ładunek emocjonalny zazwyczaj ciężko jest podjąć decyzję w oparciu o racjonalną kalkulację. Często bywa, że chcąc dopiec drugiej stronie, jedno z małżonków kategorycznie żąda wniesienia pozwu z wnioskiem orzeczenia o winie tego drugiego. Jednak czy zawsze jest to korzystniejszym rozwiązaniem?

Czym jest wina? Są to zachowania małżonka stanowiące naruszenie obowiązków wynikających z przepisów prawa małżeńskiego (np. art. 23 k.r.o. – naruszenie równości praw i obowiązków w małżeństwie, art. 24 k.r.o. – nieporozumienia w zakresie istotnych spraw rodziny, art. 27 k.r.o. – brak przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny) lub zasad współżycia społecznego, które prowadzą do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Przykładem najczęściej spotykanym w praktyce bywa zdrada, niezgodność charakterów, rozbieżność co do planów rodzicielskich czy ogólnie nieporozumienia w kwestii wspólnej przyszłości.

Zasadą kodeksową jest to, że Sąd z urzędu orzeka czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Natomiast istnieje odstępstwo w tym zakresie, ponieważ na zgodne żądanie małżonków Sąd zaniecha orzekania o winie, a w tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Oznacza to, że jeżeli oboje małżonkowie wniosą o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, Sąd jest związany ich wnioskiem i nie będzie badał tej kwestii.

Czy winny zawsze może być tylko jeden z małżonków? To pytanie często pada ze strony klientów chcących wystąpić z pozwem o rozwód. Otóż NIE. Sąd może orzec o winie jednego lub obojga małżonków. Tę kwestię zawsze warto mieć na uwadze decydując się na batalię sądową zmierzającą do wykazania winy drugiej strony.

Jak udowodnić winę? Przedstawiając dowody na potwierdzenie swoich racji. Zatem postępowanie dowodowe w sprawach, w których Sąd bada winę, jest bardziej rozbudowane, a co za tym idzie dłużej trwa.

Składając pozew o rozwód każda ze stron staje przed wyborem czy zgodzić się na rozwód bez orzekania o winie. Natomiast w konsekwencji to Sąd orzeknie czy „ona temu winna”, „on jest temu winny”, „oni temu winni”, a może jednak nikt?

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy rozwodowej? Poszukujesz adwokata na terenie Sosnowca? Skontaktuj się z nami.